5 tips för relationell specialpedagogik

Pratar vi om elever med svårigheter eller om elever i svårigheter? Specialpedagogen Helena Wallberg vill att vi pratar om det senare och arbetar relationellt  - med fokus på elevens lärande i relation till påverkansfaktorer i lärmiljön. 

  1. Ta ett aktivt beslut om att arbeta relationellt, det vill säga med fokus på individ-grupp-organisationsnivå och med elevens lärande i relation till påverkansfaktorer i lärmiljön. Reflektera ofta kring huruvida besluten är relationellt grundade eller inte. Pratar vi om elever med svårigheter eller om elever i svårigheter? Med svårigheter riskerar att lägga orsaker till skolsvårigheter hos eleven medan I svårigheter tvingar oss att lyfta blicken och fundera över hur vi kan göra alldeles oavsett förutsättningar.
  2. Se till att lärare och elevhälsan samarbetar i frågor om utformning av undervisningen. Pedagoger kan pedagogik men den kan berikas av tankar utifrån andra perspektiv på både individnivå, gruppnivå och skolnivå. Specialpedagoger har utbildning i handledning, se till att använda den kunskapen och kompetensen så att den tränas upp. Då kan handledning vara både stärkande och utmanande och leda till hållbar utveckling.
  3. Avskaffa anmälningar till EHT med “elevärenden”. Se till att det finns forum för samtal om undervisningsrelaterade utmaningar så att lärare och elevhälsan kan samarbeta, både för att förebygga och för att hitta åtgärdande lösningar när lärare uppmärksammar oro för elever.
  4. Träna på att kartlägga hur grupper fungerar och lär så att informationen kan stödja en undervisning som möter gruppen. Bygg ut allas repertoar för att kunna möta de elever som finns i gruppen. Utveckla metoder och strategier för att differentiera undervisningen. Använd specialpedagoger och speciallärare i arbetet, de kan bidra med perspektiv för tillgänglighet.
  5. Se till att skilja mellan behov och lösning. Behov kan ofta uttryckas med verb (behov av att lära, kunna, känna, utveckla …) medan lösningar kan uttryckas som substantiv (en digital portfölj, en tid för att träna läsflyt, en struktur för rastaktivitet ...). Träna på att identifiera behov för lärande i gruppen.

Mårten Färlin

Mårten Färlin

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant