01
02
03
04

Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Med hjälp av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska kan du följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan, steg för steg. Genom att följa elevernas utveckling kommer behovet av undervisningens utformning och innehåll att visas.

Bygga svenska är ett material som är uppdelat i årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

Här finns mallar och pdf:er som du kan skriva ut och använda i den formativa bedömningen. Underlagen kan du använda i samtal med eleven och med vårdnadshavaren.

Bedömningsstödet Bygga svenska finns på Skolverkets bedömningsportal.

Hur introduceras nyanlända i språket?

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar ett gott mottagande och god skolgång? Hur gör olika skolor och vad är det som gäller? Skolverket erbjuder stöd och kompetensutveckling för lärare och skolor som är i behov av det. På Skolverkets hemsida finns en skrivbar pdf-fil som underlag för att göra en nulägesbeskrivning.

Skolverket erbjuder riktade insatser. Dessa riktar sig till huvudmän och pågår under tre terminer. Skolverket, tillsammans med huvudmannen, analyserar verksamheten för att gemensamt komma fram till vilka insatser som kan leda till ökad kvalitet på mottagandet eller undervisningen. Analysen leder till en utvecklingsplan. En samordnare utses av huvudmannen fungerar som stöd för huvudmannen och rektorer i organiseringen av insatserna.

(Exempel på skolor: www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/riktade-ins…)

Nytt i Läslyftet

”Tolka och skriva text i skolans alla ämnen” (reviderat 2017) är en modul inom Läslyftet som berör texttolkning, läskompetens och skrivkompetens. I undervisningen behöver du som lärare oavsett skolämne ett metaspråk för textarbete. Modulen uppmuntrar till samtal kring att analysera samspelet mellan text och bild, hur man skapar sammanhang i text och samtalar om läskompetens. Inom modulen återfinns perspektiven bedömning, multi­modalitet och svenska som andraspråk.

I Lärportalen (lärportalen.skolverket.se) hos Skolverket kan du välja nyheter inom det område som intresserar dig mest:

Digitalisering

Matematik

Naturvetenskap

Skolans värdegrund

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning

Teknik

Så gjorde Upplands Väsby

I Upplands Väsby har kommunstyrelsen godkänt en ny modell som har arbetats fram inom delprojektet Nyanlända. Språk- och mottagningsenheten är centralt belägen i orten. Här flyttar även modersmålsenheten in, vilket resulterar i att mottagingsverksamheten finns på samma plats som modersmålsenheten, språkcentra och språkenheten.  

På kommunens hemsida förklaras modellen  i korthet i fyra punkter:

Mottagningsverksamheten utökas och förstärks. Omfattar nu alla elever, från förskola till gymnasium.

En ny språk- och mottagningsenhet bildas och får ett tydligt ansvar för mottagning och utformning av de nyanländas utbildning.

En djupare kartläggning av nyanländas förkunskaper görs.

Studiehandledningen på modersmål förstärks.

Läs mer om nyanlända:

Nytt från Skolverket om nyanlända: www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande

Sara Persson:Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet (Natur och Kultur, 2016)

Framgångsfaktorer vid organisering av undervisning av nyanlända

För att utveckla utbildningen och öka dess kvalitet behövs följande:

Samsyn – en samsyn i förhållningssätt på skolan

Gemensamt ansvar – att all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar för de nyanlända elevernas välmående och lärande

Social delaktighet – ge förutsättningar för elevens sociala delaktighet, så att de nyanlända eleverna ges möjlighet att lära känna andra, icke nyanlända, jämnåriga elever

Personalens kunskap – att den pedagogiska personalen har kunskap och kompetens om nyanlända elevers lärande

Levande individuell utvecklingsplan – skolan bör ha verktyg som både lärare och elev kan använda för att kunna se de framsteg som görs. Den individuella utvecklingsplanen behöver revideras och utvärderas löpande.

Källa: Skolinspektionen

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant