Smarta läxor

Läxor eller inte läxor? En sak är forskningen enig om – om läxor ska ha en positiv effekt måste de vara utformade på rätt sätt.

Läxans vara eller icke vara diskuteras ofta. Är det fel att tvinga eleverna att tillbringa sin fritid med läxläsning eller är läxan ett positivt eller till och med nödvändigt komplement till undervisningen?

Det har gjorts en hel del forskning om nyttan med läxor, framför allt på grundskolenivå, men resultaten är inte helt entydiga. Läxor har generellt sett en positiv effekt på lärandet och elevernas resultat men i jämförelse med andra påverkansfaktorer är effekten relativt liten. Enligt den australienske pedagogen John Hatties omfattande forskning, som presenteras i hans bok Synligt lärande för lärare, är dock effekten störst bland högpresterande elever på gymnasienivå.

Men nyttan med läxor är inte bara kunskapsrelaterad. En studie från 2017 ledd av den tyske pedagogikforskaren Richard Göllner visar att elever som lägger tid och arbete på sina läxor även utvecklar ett flertal positiva egenskaper som pliktkänsla och uthållighet.

Gemensamt för flera forskningsresul- tat är att effekten av läxor är högst beroende av hur läxorna är utformade. Sammanfattningsvis gäller följande för att läxor ska ha en positiv inverkan på lärandet:

• Läxor ska ha ett tydligt pedagogiskt syfte, till exempel att eleven ska lära sig femton engelska glosor eller läsa tre sidor i boken för att skaffa förförståelse inför nästa lektion. Syftet ska inte vara att till exempel tillfredsställa drivande föräldrar.

• Läxor ska vara enkla och genomförbara för alla. Läxor som förutsätter att man har föräldrar som hjälper till skapar ojämlikhet och detsamma gäller läxor som kräver en hög nivå av analys och problemlösning.

• Läxor ska inte ta lång tid, inte minst för att unga faktiskt också behöver tid till avkoppling och andra fritidsaktiviteter. Dessutom kan tanken på att sitta länge med en läxa utgöra ett psykologiskt hinder som skapar stress eller leder till att man inte gör den alls.

• Läxor ska ge resultat och leda till återkoppling så att de verkligen känns meningsfulla. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att kunskaperna testas vid ett läxförhör eller genom att man vid nästa lektionstillfälle diskuterar läxan och tar upp eventuella frågeställningar som uppkommit.

Skolverkets checklista för läxor

• Läxan behöver hänga ihop med den pågående undervisningen.
• Förklara läxan så att alla elever förstår vad de ska göra och varför.
• Ge läxan med rimlig framförhållning.
• Se till alla elever har tillgång till material eller andra yttre förutsättningar.
• Berätta hur läxan kommer att följas upp.
• Följ upp läxan, gärna genom att diskutera den i klassrummet.

 

Tove Phillips

Tove Phillips

Redaktör och gymnasielärare

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant