Jassim hjälper lärare skapa trygghet

Jassim Ahmadi är socionomen som stöttar lärare i att skapa trygghet, arbetsro och en bättre arbetsmiljö.
– Om inte skolan kan hjälpa elever med beteendesvårigheter är risken stor att de hittar bekräftelse i mer destruktiva sammanhang.

Du har säkert mött den där eleven som gärna provocerar, skapar oro omkring sig och saboterar lektionerna. Eleven som inte följer ordningsreglerna och där situationer lätt eskalerar med hårda ord och ibland rena hot. En del lärare verkar intuitivt veta hur de ska hantera sådana situationer medan andra känner sig handfallna och osäkra. Det skapar otrygghet och för många en ohållbar arbetssituation.
Vad är lösningen? Krävs det hårdare tag med straff och vakter i skolan?

Istället för att trappa upp motsättningarna mellan vuxna och ungdomar genom ett auktoritärt ledarskap, menar Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare, att lärare behöver utveckla sitt sociala ledarskap.

– Det är en del av lärarens professionella roll. Det sociala ledarskapet är en färdighet som du kan öva upp, säger han.

”Jag vill att lärare ska få möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med.”

Lärare förutsätts ha en självklar auktoritet. Om det uppstår ordningsproblem är det vanligt att det ses som ett misslyckande, både av läraren själv och av andra. Det vill Jassim Ahmadi ändra på och har därför arbetat fram en metod för att bemöta och hjälpa elever med beteendesvårigheter.

– Ett socialt ledarskap hänger inte ihop med dig som person eller hur du är privat. Det handlar om din profession, och den kan du finslipa och utveckla. Det här är något som alla kan lära sig. Ett socialt ledarskap är ingen medfödd egenskap som du har eller inte har.

Jassim Ahmadi har under flera år samlat lärare och skolpersonal i workshoppar för att stärka deras sociala ledarskap och ge dem verktyg för att kunna hjälpa eleverna framåt. Genom rollspel låter han lärare agera i situationer som de känner igen sig i. Ett scenario är eleven som kommer in i klassrummet och spottar på golvet.

– Blir du provocerad, skäller ut eleven inför de andra och högljutt kräver att eleven genast ska torka upp loskan? Jag kan nästan lova att situationen kommer att bli värre om du agerar aggressivt, säger Jassim Ahmadi som istället ger lärare rådet att behålla lugnet, markera att beteendet inte är okej och sedan prata med eleven enskilt för att undvika att denne känner sig trängd.

Att vara känslomedveten är viktigt. Hårda ord, ett upprört tonläge och aggressivt kroppsspråk smittar eleven som i sin tur kan reagera med förnyad ilska och situationen riskerar att förvärras. Att besitta ett socialt ledarskap innebär, enligt Jassim Ahmadi, bland annat grundläggande bemötande som att visa empati, vara välkomnande, gå in i samtalet utan egen agenda, ha tålamod även vid mothugg, vara nyfiken och göra allt för att skapa en relation med eleven.

Finns det inte en risk att läraren uppfattas som undfallande?
– Absolut inte! Du ska vara mycket tydlig med att det inte är ett okej beteende samtidigt som du behandlar eleven med respekt och inkluderar personen. Vi löser situationen på ett kontrollerat sätt och det är du som lärare som har kontroll och leder vad som sker, säger Jassim Ahmadi och tillägger:

– Jag vet att det här är jättesvårt. Det är enkelt att prata om det och berätta hur du ska göra, men det är inte lika självklart i en verklig situation. Och det är därför lärarna behöver utbildning i socialt ledarskap och få möjlighet att öva.

Hur ska man som lärare göra?
– Se till att du är förberedd och att du har tänkt igenom och övat på olika situationer, så att du vet hur du ska agera. Det kommer att underlätta både för dig och eleven.

I skolor där det förekommer hot och våld krävs mer än att bara kunna hantera akuta incidenter. Jassim Ahmadi trycker på vikten av att åtgärda, upptäcka problemet och arbeta hälsofrämjande genom att träna elevernas sociala och kognitiva färdigheter. För att göra det menar han att skolledningen behöver ta ett samlat grepp och involvera lärare och all personal på skolan för att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt. Det är skolledningens ansvar att se till att alla lärare har de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta på ett konstruktivt sätt och hjälpa eleverna.

– Jag vill att lärare ska få möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleverna ska få hjälp att komma vidare och klara skolan. För vilken framtid har de om de inte klarar gymnasiet? säger Jassim Ahmadi.

– Det är skolan och lärarna som kan göra skillnad för de här eleverna. Vi vuxna behöver hjälpa dem med de sociala bitarna så att de kan tillgodogöra sig undervisningen. Det vinner alla på.

BVS-metoden – Så här gör du

Jassim Ahmadi har tagit fram BVS-metoden® för att hjälpa elever med beteendesvårigheter och den fungerar åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande. Metoden består av tre verktyg: brandsläckaren, vattenkannan och sociala gymmet.

Brandsläckaren använder du åtgärdande i en akut situation. Den innehåller fem steg för att arbeta lösningsorienterat i stunden:
• Undersök situationen – vad har hänt?
• Nödläge – är det en farlig situation eller mindre akut?
• Isolera – ta eleven åt sidan, bort från de andra.
• Kommunicera – inkludera eleven.
• Avtala – kom överens om en lösning.

Vattenkannan använder du förebyggande och långsiktigt för att skapa en relation med eleven. Vattenkannan bygger på fyra steg:
1. Kartlägga – ta reda på vilka elever som behöver hjälp att komma vidare.
2. Investera – ge positiv uppmärksamhet och visa genuint intresse.
3. Diskutera – skapa förutsättning för samarbete.
4. Samtala – ha strukturerade samtal med eleven.

Sociala gymmet är det hälsofrämjande verktyg du behöver för att stärka ditt sociala ledarskap. Du gör en självskattning av dina förmågor och övar på det du behöver förbättra för ett starkt socialt ledarskap. Det handlar om färdigheter som att:
• Visa empati.
• Vara välkomnande.
• Gå in i samtalet utan egen agenda.
• Ha tålamod – även vid mothugg.

I boken Knäcka sociala koden – verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan beskrivs BVS-metoden® ingående.

Jassim Ahmadi

Ålder: 30 år.
Familj: Gift.
Bor: Lund.
Yrke: Socionom, personalvetare, skolutvecklare, metodutvecklare BVS-metoden®, författare.
Intressen:  Motion, natur, barbering.
Dit reser jag gärna: Sri Lanka.
Aktuell: Nyss utkommen med boken Knäcka sociala koden och kursledare av BVS-metoden®.

Helén Kim

Helén Kim

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant