Varje barn är speciellt – språket är nyckeln

Maria Engstam är nyfiken på olikheter och arbetar för att alla barn ska få sina behov mötta så att de kan utvecklas i sin fulla potential.

Traditionellt har det specialpedagogiska kunskaps­området i Sverige definierats som hjälp och stöd till barn med problem. Det har sedan breddats till att bli mer tvärvetenskapligt och handla om kunskaper om före­byggande insatser. Svårigheter eller möjligheter uppstår i mötet mellan barnets förutsättningar och omgivningens krav på anpassning.

Förutsättningen för att kunna lägga upp undervisningen så att den kan möta alla elevers behov är ett gediget kartläggningsarbete. En sådan pedagogisk utredning är ett detektivarbete som kan kräva specialpedagogisk kompetens. Syftet med utredningen är att synliggöra barnets individuella behov – då kan rätt insatser sättas in. Lägger man sig på en för låg nivå blir barnet uttråkat. Är nivån för hög blir barnet stressat. När man möter barnet precis där det befinner sig och ger stimulans och utmaningar på rätt nivå, det är då utvecklingen sätter fart på riktigt.

Språket är nyckeln till barns lärande. Har de inte tillgång till språket har de svårt att lära. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära sammankopplade. Därför är det viktigt att vi ger barn rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. Det viktigaste arbetet är dock att lyfta och synliggöra barnets styrkor. Om man väljer att lägga fokus på styrkor växer de och självförtroendet ökar. Barn med självförtroende vågar pröva och vågar göra misstag – det är förutsättningen för att utvecklas. Motsatsen, att känna att man inte duger, är förödande för barnets självkänsla och kan till och med leda till att man lämnar skolan i förtid.

Ett positivt och välkomnande socialt klimat är ett skydd för barn i behov av särskilt stöd. Det har framkommit genom en rad empiriska studier under senare år. En av dem står Mara Westling Allodi för, professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. För att barn ska kunna förbättra sina resultat måste de göra något som är svårt för dem och vara beredda på att göra fel. Barn som får lära sig vikten av att misslyckas förbättras mer, menar även psykologen Carol Dweck. Vi behöver därför förstå vikten av ett tryggt, tillåtande och tillitsfullt klimat där barn vågar misslyckas.

En allt större variation ska rymmas inom en gemensam skola, vilket gör behovet av specialpedagogiska kunskaper i dagens skola stora. Varje elev behöver få utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Det finns inga genvägar.

När det gäller barn med diagnoser passar de inte heller in i någon ”mall”, utan är alla enskilda individer som behöver verktyg och metoder anpassade utifrån var och ens specifika behov.

I detta sammanhang är elevhälsoteamets samlade kompetens viktig. När man har tillgång till special­pedagogisk, psykologisk och medicinsk kompetens i ett tvärvetenskapligt team som samarbetar för att tillsammans identifiera och möta barnets behov ökar chanserna betydligt att varje barns behov kan synlig­göras och mötas.

Alla barn kan utvecklas om de får rätt förutsättningar.

Specialpedagogik

Specialpedagogiken är ett flervetenskapligt fält där olika discipliner måste samverka för att skapa en för barnen utvecklande pedagogisk verksamhet. Det gäller att försöka se helheten även om pedagogen inte själv kan vara expert inom alla områden.

Specialpedagogiken kan tjänstgöra som en kopplingspedal mellan individuella psykologiska och biologiska förutsättningar och omgivningens sociala och fysiska anpassning.

Hur arbetar man förebyggande?

Genom att:

● skapa en trygg och tillåtande miljö

● tillåta alla barn att kunna utveckla sin fulla potential

● skapa en tillgänglig lärmiljö för alla

● förstå att barn är olika och har olika behov gällande lärmiljöer och särskilda anpassningar.

 

Maria Engstam

Maria Engstam

VD och grundare av Specialpedagogkonsult Maria Engstam AB

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant