01
02
03
04
05
06
07

Samtalsklimat för klimatsamtal

Här är ett förslag på lektionsupplägg där eleverna får diskutera olika perspektiv och ståndpunkter i en kontroversiell fråga. Det är utarbetat av SO-lärarna på Oxievångsskolan i Malmö och anpassat för högstadiet.

Syfte:

  • Att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
  • Att öva på att föra diskussioner i god och saklig ton, där fokus ligger mer på att lyssna och förstå än att ”vinna” diskussionen.Att öva på att lyssna och bemöta andras åsikter på ett respektfullt sätt.
  • Att använda begrepp som hör till ämnet.
     

Material:

  • Presentation med lektionsstruktur
  • Papper med fyra tomma pratbubblor
  • Post-it-lappar i tre olika färger
  • Namnpinnar, eller något annat verktyg för att lotta fram grupper

Arbetsgång:

Gruppindelning och förutsättningar

Dela in klassen i grupper om fyra deltagare. Gå igenom förutsättningarna för diskussionen. Detta bör göras inför varje tillfälle som klassen ska diskutera en kontroversiell fråga. De första gångerna kan läraren ge exempel på vad punkterna kan innebära. Efter hand som rutinerna sätter sig räcker det med att visa strukturen som en påminnelse.

Dela in grupperna

Det går ofta bra att lotta grupper i klassrummet med till exempel namnpinnar. Då ser eleverna att det är slumpen som styr och att de inte delas in efter någon särskild princip. Fördelen med grupper istället för att ställa frågor till hela klassen är att det minskar risken för att ett fåtal personer dominerar samtalet. Tanken är ju att skapa en trygg miljö där alla elever vågar uttrycka sina tankar och åsikter.

 

Dagens diskussionsfråga

Det är viktigt att eleverna inte får reda på diskussionsfrågorna för tidigt. Risken är annars stor att de börjar diskutera innan grupperna är indelade, och då är det lätt att det snabbt utvecklas till en diskussion i helklass.

Definiera och förklara begrepp

Ta upp begrepp som är centrala för frågeställningen. Vad menas med …? Finns det olika sorters …? Ska eleverna exempelvis diskutera vilken energikälla Skåne ska satsa på i framtiden måste eleverna först definiera vad energikällor är och få diskutera olika typer av energikällor.

Grupperna skriver och ritar sina definitioner

Låt eleverna skriva ner sina definitioner av begreppen och gärna rita bilder.

Diskussion i grupp

Ge grupperna en stund att komma överens om en struktur för samtalet, alltså hur de ska säkerställa att alla får komma till tals och blir bemötta på ett vänligt och respektfullt sätt. Under samtalen behöver eleverna inte anteckna. Istället ska de fokusera på att lyssna och bemöta varandras tankar och åsikter. Läraren går runt och lyssnar på de olika grupperna, utan att lägga sig i. Sitt ner en stund hos alla grupper, gärna i samma höjd som eleverna. Diskussionen kan ta olika lång tid beroende på grupp och ämne.

Sammanfatta diskussion

Ge varje grupp ett papper med fyra pratbubblor. Uppgiften är att sammanfatta diskussionen i fyra citat. Tanken är inte att varje elev skriver varsitt citat utan att gruppen använder pratbubblorna för att tillsammans ringa in det viktigaste som kom fram. Kunde gruppen enas? Var eleverna oeniga om något? Vad i så fall?

Utvärdering

Avsluta med en individuell utvärdering som eleverna skriver på post-it-lappar.
Använd tre färger, en för varje fråga:
a) Hur fungerade diskussionen?
b) Var det kul? Vad var det som var kul?
c) Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Läraren samlar in, sammanfattar och återkopplar inför nästa gång klassen ska diskutera en kontroversiell fråga.

Carl-Johan Markstedt

Carl-Johan Markstedt

Gymnasielärare i svenska och historia, ansvarig för skolverksamheten på Nobelmuseet och läroboksförfattare.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant